Kata-Kata Bijak

“Hansuru-hansuru badha somanom konohasuru liwu, Hansuru-hansuru liwu somanom konohancuru adhati, hansuru-hansuru adhati somanom konohansu agama”

“Raga hancur tak mengapa asal kampung tidak hancur, hancur kampung tak masalah asal adat tidak hancur, rela adat hancur asal tidak hancur agama”